Xuân Nhật 5 phút—Trải nghiệm trà lạnh chỉ trong 5 phút.